WLTP - Ny avgiftsmetode for personbiler

Publisert: 22. januar 2020
Tags: WLTP

Vi har endret vår online bilkonfigurator slik at den hensyntar den nye måten å beregne avgifter for personbiler. Vi er meget stolte av å presentere denne nye løsningen i vår bilkonfigurator.Hva er WLTP?

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) er navnet på en ny og mer nøyaktig testmetode for å måle utslipp og forbruk fra biler. Fra 01. januar 2020 ble denne testmetoden grunnlaget for avgiftsberegningen av personbiler i Norge. Varebiler avventer til 01. januar 2021.

WLTP er en internasjonal standardisert testprosedyre for å tallfeste bilers drivstofforbruk, rekkevidde og utslipp av avgasser. Denne erstatter den gamle testprosedyren NEDC, og den nye prosedyren gir en mer realistisk oversikt over bilers forbruk og rekkevidde. WLTP har strengere og tydeligere føringer for hvordan bilene skal testes, og dette gjør at de ulike bilprodusentene ikke kan være like kreative ved testing og typegodkjenning av nye kjøretøy. Det betyr at kjøretøy etter WLTP har et høyere drivstofforbruk og utslipp av avgasser, samt kortere elektrisk rekkevidde sammenlignet med NEDC.

Hvilke endringer medfører dette?

En av de store endringene dette medfører er at bilers engangsavgift er utstyrsavhengig. Det vil si at engangsavgiften blir beregnet ut ifra hvilket utstyr bilen bestilles med. Tidligere ble engangsavgiften beregnet ut ifra en grunnverdi på bilen, og så var avgiften konstant uavhengig av hvor mye eller lite utstyr bilen ble bestilt med. Nå har alt utstyr en CO2-faktor, og hvis utstyret medfører en endring i bilens totale CO2-utslipp, endres også engangsavgiften.

 

Hva gjør Autolease med dette?

Vi har endret vår online bilkonfigurator slik at den hensyntar denne nye avgiftsberegningen. Vi er meget stolte av å presentere denne nye løsningen som er dynamisk, og live hensyntar de ulike utstyrspunktenes CO2-påvirkning. I vår løsning kan du beregne bil, og få ut preliminære verdier for både bilpris og engangsavgift.

 

Vår løsning

Vi er avhengig av at importørene har gitt nødvendig og riktig informasjon om de ulike utstyrspunktenes CO2-påvirkning. Dersom denne informasjonen er rapportert inn, vil vår løsning regne ut korrekt engangsavgift basert det utstyret som velges i vår kalkulator. Endelig CO2-nivå vil ikke være tilgjengelig før enn ved registrering av kjøretøyet, og derfor vil det kunne forekomme enkelte justeringer.

For at det skal være enkelt å se status på bilen, og om den har den nødvendige CO2-infomarsjonen i systemet, har vi utviklet en statusknapp. Denne knappen indikerer om bilen er ok eller ikke, og gir også muligheten til å legge inn et CO2-nivå manuelt. Dette kan være aktuelt dersom du har et tilbud fra en forhandler som inkluderer korrekt CO2-nivå. Dette kan da legges inn manuelt ved å trykke på statusknappen.

 

Dersom bilen har den nødvendige informasjonen, og er «ok», ser knappen slik ut:

 

Dersom bilen mangler noe informasjon, og er «ikke ok», ser knappen slik ut:

 

For å indikere at et manuelt CO2-nivå er inntastet, ser knappen slik ut:

 

 

Dersom bilen ikke har grunnverdien for WLTP tilgjengelig, vil det komme opp en feilmelding når man går inn på bilen. Det er da grunn til å forvente store endringer, og et tilbud fra forhandler bør innhentes for å sikre korrekte verdier. Enkelte importører har ikke fått laget prislister med korrekte verdier for de ulike utstyrspunktene, og har kun korrekte verdier i sitt interne system som snakker direkte med fabrikken.

Antall biler som er ok, er raskt økende, og vi forventer at dette fortsetter.

Hva er avgiftssatsene som har en påvirkning på ekstrautstyret?

CO2-utslipp, kr per g/km2

 

 

 

første 87 g/km

 

0

 

neste 31 g/km

 

773,91

 

neste 37 g/km

 

867,25

 

neste 70 g/km

 

2272,56

 

resten

 

3625,17

 

fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km

 

792,95

 

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

 

932,92

 

Kilde: Regjeringen.no

 

Hvordan vil dette påvirke bilpolicy for deres selskap?

WLTP blir et meget aktuelt tema dersom selskapets bilpolicy inkluderer en CO2-grense. Disse grensene har blitt satt basert på produsentgitte CO2-nivåer. Ettersom WLTP-testingen er strengere, er CO2-nivåene i de fleste tilfeller høyere, når denne beregningsmetoden ligger til grunn. Dette kan bety at modeller som tidligere har gått innenfor policyen risikerer å falle utenfor når WLTP ligger til grunn for nivåene. Utfordringen her ligger i å fastsette en CO2-grense som er realistisk og samtidig innenfor bedriftens miljøprofil. Ettersom vi er midt i en overgangsperiode, og varebiler ikke er typegodkjent etter WLTP enda, anbefaler vi å vente med å sette en ny grense til man har forståelsen for hvor en realistisk grense bør ligge.

Enkelte selskap rapporterer CO2-avtrykket som en del av bedriftens samfunnsansvar, og det finnes flere måter å regne ut dette på. Den metoden vi er mest kjent med, er å basere denne innrapportering på faktisk drivstofforbruk. Dersom denne metoden ligger til grunn for rapportering, vil ikke WLTP få noen innvirkning ettersom dette er produsentgitte tall.