Statsbudsjettet 2020

Publisert: 8. oktober 2019

Det var få overraskelser i statsbudsjettet for 2020. Usikkerheten omhandler de endelige konsekvensene av endringene mellom ulike bilmodeller og drivlinjer. Vi gir en oppsummering av de viktigste punktene i avgiftspolitikken relatert til bil.Engangsavgift.

Overgangen fra NEDC til WLTP skjer som tidligere skissert fra kommende årsskifte. For varebiler og campingbiler utsettes omleggingen ytterligere ett år (til årsskiftet 2020/2021). Omleggingen vil påvirke størrelsen i CO2 komponenten i engangsavgiften ved at «formelt beregnet» CO2 utslipp øker.

Som kjent gir WLTP-metoden mer nøyaktige (høyrere) utslippstall for CO2 enn den metoden som blir erstattet (= NEDC). I statsbudsjettet er det anslått at den rapporterte (ikke reelle) utslippsøkningen vil bli på i snitt 24 %. For at omleggingen skal bli provenynøytral, foreslås at så vel satser som innslagspunkter justeres med en faktor på 1,242. Hvordan dette vil slå ut for enkeltmodeller må vurderes. Vi merker oss at regjeringen hevder i statsbudsjettet: « -for enkelte bilmodeller vil overgangen kunne gi høyere avgift».

For modeller der utslagene er store, vil vi måtte påregne at det vil finne stede leveringsforskyvninger på begge sider av årsskiftet. Fra før har det vært antatt at WLTP-omleggingen vil favorisere diesel framfor bensin, men dette gjenstår å se. Normalt vil enhver slik omlegging medføre at aktørene tilpasser seg og at statens provenyinntekter, som følge av en antatt provenynøytral avgiftsomlegging, vil bli lavere enn forutsatt.

 

Drivstoffavgift

I tråd med regjerningens miljøpolitikk økes CO2 avgiften på drivstoff med mer enn prisstigningen. Samtidig reduseres veibruksavgiften. Den nominelle avgiftssatsen pr. liter drivstoff vil bli redusert, men det er høyst uklart hva dette vil bety for pumpeprisen, da så vel innblandingskravet for biodrivstoff og beregning av veiavgift på biodrivstoff samtidig blir vesentlig endret.

 

Øvrige bilavgifter

Blir gjennomgående inflasjonsjustert fra 1,8 til 2,0 %

 

Nærmere om elbilsubsidiene:

Regjerningen opprettholder målsetningen om å opprettholde samtlige av elbilfordelene ut denne stortingsperioden. Ser man dette opp mot den oppgitte størrelsen på elbilsubsidene for 2018 og 2019, og ikke minst økningen av disse gitt uendret politikk, vil det ikke være unaturlig å anta at det kommer til å bli endret etter valget om to år. Gitt at alle biler som selges etter 2025 skal være «nullutslippsbiler» vil støtte på dagens nivå fort komme opp i 40 til 50 Mrd kroner. Dette er etter vår oppfatning et beløp som ingen regjering uavhengig grønnfarge, vil kunne se seg råd til. Vi tror en bør være forberedt på store endringer i bilavgiftene i det øyeblikket dagens subsidieregime sprekker.